Агент "Богомил" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Богомил намери 6 резултата / The search @pseudo Богомил found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 6
от 05.07.2007
Висш съдебен съвет

Агент " Богомил " Мелкон Мъгърдич Мелконян

Дата на раждане: 25.03.1944
Място на раждане: Гр. Бургас
Мелкон Мъгърдич Мелконян Дата на раждане 25.03.1944 г. Място на раждане Гр. Бургас Вербувал го служител Лейт. Кирил Адамов Адамов на 22.06.1977 г. Ръководил го служител О. р. Кирил Адамов, ст. лейт. Ал. Чолаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-ДС-Бургас, 03 отдел, 06 отделение; 06 отдел, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Богомил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано заявление за доброволно сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 1990 г. на дело ІА-3250 и ІР- 1844 Снемане от действащия оперативен 09.02.1989 г. поради издигането му 3 отчет на високоотговорна изборна длъжност в системата на държавния апарат Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - 05.02.1992г. - 12.02.1997г.
Решение N° 41
от 25.06.2008
съдии

Агент "Богомил" Мелкон Мъгърдич Мелконян

Дата на раждане: 25.03.1944
Място на раждане: Гр. Бургас
Мелкон Мъгърдич Мелконян Дата на раждане 25.03.1944 г. Място на раждане Гр. Бургас Вербувал го служител Лейт. Кирил Адамов Адамов на 22.06.1977 г. Ръководил го служител О. р. Кирил Адамов, ст. лейт. Ал. Чолаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-ДС-Бургас, 03 отдел, 06 отделение; 06 отдел, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Богомил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано заявление за доброволно сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 1990 г. на дело ІА-3250 и ІР-1844; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1367/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на АС-Бургас/ ранг предс. отделение ВКС/ВАС Обявен с решение № 6/ 05.07.2007 г. - членове на Висшия съдебен съвет.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Богомил " Благой Тодоров Димитров

Дата на раждане: 05.04.1942
Място на раждане: С. Павелско, обл. Смолян
Благой Тодоров Димитров Дата на раждане 05.04.1942 г. Място на раждане С. Павелско, обл. Смолян Вербувал го служител Ст. лейт. Андрей Георгиев Пичуров на 01.10.1976 г., регистриран на 09.10.1976 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Андрей Георгиев Пичуров; о. р. Цветков; лейт. Таков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян, отдел ДС, отделение териториално, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Богомил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон Решение № 20/ 19.12.2007 г. 32 обр. 4; лично дело IА-1928 (См); доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Чепеларе, издигнат от партия “БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 2-487
от 01.04.2015 г.
Приватизирани предприятия Варна

Агент "Богомил" Ставри Стефанов Таргов

Дата на раждане: 30.12.1959
Място на раждане: гр. Сливен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-794
от 13.12.2016 г.
община Правец

Агент "Богомил" Здравко Георгиев Спасов

Дата на раждане: 15.02.1959
Място на раждане: гр. Плевен
Здравко Георгиев Спасов Дата на раждане 15.02.1959 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Павел Терзиев на 07.05.1981 г., регистриран на 21.05.1981 г.; възстановен от ст. лейт. Иван Василев Бочев и регистриран на 01.03.1989 г. Ръководил го служител о. р. Павел Терзиев; ст. лейт. Иван Василев Бочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I; СОУ на МВР-ДС-Правец Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Богомил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34539; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъде унищожено работно дело IР-1044 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 28.05.1992 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-643/ 26.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Богомил" Здравко Георгиев Спасов

Дата на раждане: 15.02.1959
Място на раждане: гр. Плевен
Здравко Георгиев Спасов Дата на раждане 15.02.1959 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Павел Терзиев на 07.05.1981 г., регистриран на 21.05.1981 г.; възстановен от ст. лейт. Иван Василев Бочев и регистриран на 01.03.1989 г. Ръководил го служител о. р. Павел Терзиев; ст. лейт. Иван Василев Бочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I; СОУ на МВР-ДС-Правец Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Богомил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34539; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъде унищожено работно дело IР-1044 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - Правец Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: